ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Została ona opracowana w 1957 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla Europy (UNECE). Obowiązuje w krajach EU oraz niektórych krajach spoza naszego kontynentu. Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany do załączników A i B do powyższej umowy i to właśnie ta wersja obowiązuje aktualnie.

Konwencja ADR zawiera zasady dotyczące bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Określa ona wymagania dotyczące oznakowania, etykietowania, opakowywania, transportu oraz przygotowania do transportu towarów niebezpiecznych. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu niebezpiecznych towarów drogą oraz ochrona środowiska przed ewentualnymi skutkami wypadków związanych z takim transportem.

ADR це європейська угода про міжнародний перевезення небезпечних вантажів. Вона була розроблена в 1957 році Організацією Об’єднаних Націй для Європи (UNECE). Вона діє в країнах ЄС та деяких країнах поза нашим континентом. З 1 січня 2017 року набули чинності зміни до Додатків А і В до вищезазначеної угоди, і саме ця версія є чинною в даний час.

Конвенція ADR містить правила щодо безпечного перевезення небезпечних вантажів. Вона встановлює вимоги щодо позначення, маркування, упакування, транспорту та підготовки до перевезення небезпечних вантажів. Метою є забезпечення безпеки під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів та захист навколишнього середовища від можливих наслідків нещасних випадків, пов’язаних з таким перевезенням.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Eksport

Eksport, czyli wywóz towarów za granice kraju, w którym zostały wyprodukowane, to…

Hub

Hub to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w procesie transportu i logistyki.…

Cargo

CARGO jest jednym z kluczowych terminów w branży transportu i logistyki. Cargo,…